ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
NOMΟΘΕΣΙΑ
IFRS (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - Δ.Π.Χ.Π.)
NOMΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΛΗΝ Δ.Π.Χ.Π.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Εποπτεία Ανωνύμων Εταιρειών

 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

  • Νόμος 3693/2008:  "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις"
  • Νόμος 3148/2003: "Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις"


Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ΕυθύνηςΜετατροπές Επιχειρήσεων
  • ΠΟΛ 1086/15.6.2006: "Η μετατροπή Α.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 66 του ν.2190/1920 και 51 του ν.3190/1955) είναι εφικτή."Ανάλυση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με όλους τους ΚώδικεςΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ