ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
IFRS (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - Δ.Π.Χ.Π.)
NOMΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΛΗΝ Δ.Π.Χ.Π.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Εποπτεία Ανωνύμων Εταιρειών

Διαδικασία διανομής προμερίσματος (προσωρινών μερισμάτων) με βάση το Άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920

 

  • Κατάρτιση λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας (Προσωρινός Ισολογισμός).
  • Σχετική απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται το ύψος του καταβλητέου προμερίσματος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στον προσωρινό Ισολογισμό και από τα οποία πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ζημιές προηγούμενων χρήσεων.
  • Δημοσίευση της λογιστικής  καταστάσεως, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή, σε αθηναϊκή εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
  • Υποβολή της λογιστικής κατάστασης στο Υπουργείο Εμπορίου (στην αρμόδια Νομαρχία).
  • Τα προμερίσματα, ως αποτελούντα προκαταβολή έναντι των οριστικών μερισμάτων, υπόκεινται στην ίδια με αυτά φορολογική μεταχείριση και ο χρόνος κτήσεως τους και υπαγωγής τους σε φορολογία (κατά το άρθρο 26, παρ.1 Ν.2238/1994) θεωρείται ο χρόνος εγκρίσεως των οριστικών μερισμάτων. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ