ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 99
Ενδοομιλικές συναλλαγές
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία, μετατροπή και κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με βάση ξεχωριστά Λογιστικά Πρότυπα (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3190/1955, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Λογιστικά Πρότυπα Ομίλων κλπ)
     
  • Επισκόπηση λειτουργιών λογιστικών υπηρεσιών μιας Οικονομικής Μονάδας και σύνταξη Προτάσεων Βελτίωσης τους
     
  • Επισκόπηση, ανασχεδιασμός και βελτίωση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων σε οικονομικό επίπεδο (εντοπισμός δυνατοτήτων αυτοματοποίησης οικονομικών αναφορών, δημιουργία βέλτιστων μορφών οικονομικής αναφοράς και πληροφοριών κλπ)
     
  • Λογιστικές υπηρεσίες Συγχωνεύσεων, Μετατροπών, Διασπάσεων και Εξαγορών Οικονομικών Μονάδων  


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ