ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ντάβος Παναγιώτης
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή του Ν. 3693/2008 - Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
IFRS (ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - Δ.Π.Χ.Π.)
NOMΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΛΗΝ Δ.Π.Χ.Π.)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Εποπτεία Ανωνύμων Εταιρειών
  Για Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες
  • ΕΚ Απόφαση 4/507/28.4.2009Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με "Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
  • ΕΚ Απόφαση 7/448/11.10.2007: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής Έκθεσης και της ετήσιας και εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • ΕΚ Απόφαση 1/434/3.7.2007: Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.
  • Ν. 3556/2007: Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις.
  • Ν. 3016/2002Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις.Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 

ΙΚΑ

 

Λοιπά έγγραφα

 

ΕκθέσειςΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΝέα Ελληνικά Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΗΡΕΣΙΕΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ